OMNIA KLF, a. s.

Informácia o poskytnutí financovania spoločnosti OMNIA KLF, a.s.

Informácia o poskytnutí financovania spoločnosti OMNIA KLF, a.s., so sídlom Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, ktoré je zabezpečené v rámci prínosov z podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Hlavný cieľ projektu
Hlavným cieľom zrealizovaného projektu bolo poskytnutie investície spoločnosti OMNIA KLF, a.s. prioritne na rozvoj inovácií.

Krátky popis projektu
Predmetom zrealizovaného projektu bolo vykonanie investície do spoločnosti OMNIA KLF, a.s., s možnosťou využitia tejto investície výlučne a výhradne:

a) na financovanie prevádzkových a investičných potrieb spoločnosti OMNIA KLF, a.s. nevyhnutných pre udržateľnosť a rozvoj výrobných a predajných kapacít spoločnosti OMNIA KLF, a.s. s cieľom zamerať sa na inovácie, výrobky s vyššou pridanou hodnotou; ekologizáciu výroby, cielený rozvoj segmentu automotive s akcentom na elektromobilitu, postupné zvyšovanie pomeru predaja výrobkov v ekologických odvetviach ako sú elektromobily, železnice a obnoviteľné zdroje energie, zvýšenie energetickej nezávislosti a efektívnosti firmy, a súčasne

b) na účely, ktoré sú oprávnené podľa operačného programu „Integrovaná Infraštruktúra“, Prioritná os 9 – „Podpora výskumu, vývoja a inovácií“, a súčasne

c) na území Slovenskej republiky, konkrétne na území mimo Bratislavského samosprávneho kraja (NUTS3 kód: SK010), a to do konca roku 2021 (do 31. decembra 2021).

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. patrí k tradičným výrobcom výkovkov a sústružených krúžkov na Slovensku. Investícia poslúži spoločnosti OMNIA KLF, a.s. na rozvoj inovácií s cieľom upevniť svoju pozíciu na európskom trhu. OMNIA KLF, a.s. vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom a ložiskovom priemysle ako i špeciálne príslušenstvá využívané v ďalších odvetviach. Ide najmä o presné a tvarovo zložité diely pre prevodovkové aplikácie, nápravy, diely určené do motorov, krúžky pre guľkové, valčekové i kuželíkové ložiská, špeciálne krúžky pre vlakové súpravy, podložky, puzdra a matice. Medzi jej zákazníkov patria veľké medzinárodné spoločnosti, s ktorými má dlhodobú históriu v obchodnej spolupráci.

OMNIA KLF, a.s. plánuje zvýšiť podiel aktivít v perspektívnych a ekologických segmentoch, ako sú železničná doprava, veterná energetika a elektromobilita. Jej výrobky sa používajú napríklad v turbínach veterných elektrární, čo je odvetvie, u ktorého je vysoký predpoklad budúceho rastu keďže dochádza k postupnému znižovaniu ceny elektrickej energie generovanou touto technológiou. Spoločnosť má záujem dodávať inovatívne konštrukčné riešenia pre prevodovky do elektrických automobilov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk