OMNIA KLF, a. s.

DUÁLNE VZDELÁVANIE

Možnosti pracovného uplatnenia

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa pri štvorročných študijných odboroch úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie a výučný list) a pri trojročných učebných odboroch výučný list.

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu a práca v oblasti zabezpečovania kvality

  • – mechanik nastavovač: nastavovanie, obsluha a údržba konvenčných i číslicovo riadených obrábacích strojov CNC, obrábacích centier a liniek
  • strojný mechanik: montáž, demontáž, opravy a skúšanie obrábacích strojov a zariadení, obsluha zváracieho zariadenia

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

  • osobné ochranné pracovné prostriedky v rozsahu nároku zamestnanca na tieto prostriedky pri výkone prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré bude žiak vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa,
  • posúdenie zdravotnej a zmyslovej spôsobilosti žiaka na výkon praktického vyučovania postupom, ktorý zodpovedá posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnanca – úhrada nákladov v plnej výške
  • stravovanie v čase praktického vyučovania u zamestnávateľa v cene, rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú podmienkam stravovania zamestnancov,
  • cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska na miesto výkonu praktického vyučovania u zamestnávateľa a späť v súlade so zákonom o cestovných náhradách a interným predpisom zamestnávateľa – náhrada preukázaných cestovných výdavkov.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

Podnikové štipendium za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške:

1. ročník – 50 Eur/mesačne
2. ročník – 60 Eur/mesačne
3. ročník – 80 Eur/mesačne
4. ročník – 100 Eur/mesačne

Odmena za produktívnu prácu:

1. ročník – 1,092 Eur/hod.
2. ročník – 1,092 Eur/hod.
3. ročník – 2,184 Eur/hod.
4. ročník – 2,184 Eur/hod.

Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

Kontaktné údaje zamestnávateľa :

OMNIA KLF, a. s.,
Kukučínova 2734,
024 01 Kysucké Nové Mesto,

kontaktná osoba: Mgr. Jana Boráková
Tel.: 0915 917 126, 041/4201216, e- mail: borakova@omniaklf.sk
Kritéria pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

pohovoru s uchádzačom,
hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ

Ďalšie informácie určené zamestnávateľom:

Zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa:

– voľné vstupenky na kultúrne a športové podujatia podľa aktuálnej ponuky,
– bezplatné kurzy a školenia na získanie oprávnenia a preukazu odbornej spôsobilosti na obsluhu pracovných prostriedkov, napr., zváračský kurz, žeriavnik, viazač bremien rovnako ako zamestnancom zamestnávateľa
– ponuka pracovného miesta po ukončení štúdia