OMNIA KLF, a. s.

Zvýšenie inovačných kapacít spoločnosti OMNIA KLF, a. s. zavedením vysoko modernej technológie do výroby

Názov a sídlo prijímateľa
OMNIA KLF, a.s.
Kukučínova 2734, Kysucké Nové Mesto 024 01

Názov projektu
Zvýšenie inovačných kapacít spoločnosti OMNIA KLF, a. s. zavedením vysoko modernej technológie do výroby

Miesto realizácie projektu
Kukučínova 2734, Kysucké Nové Mesto 024 01

Výška poskytnutého NFP
1 913 698,50 Eur

Hlavný cieľ projektu
Zvýšenie konkurencieschopnosti a dynamizácie rastu spoločnosti OMNIA KLF, a.s., prostredníctvom obstarania modernej technológie, ktorá má vysoké technické a úžitkové parametre.

Krátky opis projektu
Predmetom zrealizovaného projektu bolo obstaranie inovatívnej technológie na výrobu rozvalkov z ocele za tepla, ktoré sú určené pre ložiská hlavne pre automobilový priemysel. Realizácia projektu prispela k zvýšeniu výrobných kapacít, k zníženiu energetickej náročnosti, zníženiu spotreby materiálu i zníženiu negatívnych vplyvov výrobného procesu na ŽP. Obstarávaná technológia pozostáva z dvoch samostatných častí, a to plnoautomatického delenia materiálu s následným indukčným ohrevom na kovaciu teplotu a plnoautomatickej výrobnej linky s následným rozvalcovaním. Navrhovaná inovácia automatizácie koncepčne unikátne rieši energetickú a materiálovú náročnosť výroby, pružnosť výroby na zmenu požiadaviek zákazníka, ako aj bezpečnosť technológie voči priemyselným haváriám. Navrhnutá sofistikovaná technológia je konkurencieschopná v danom segmente, nielen na európskom, ale i svetovom trhu. V rámci predkladaného projektu sa dosiahla inovácia produktu a inovácia procesu súčasne prostredníctvom diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali a zároveň prostredníctvom zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne. Realizáciou projektu sa dosiahlo naplnenie merateľných ukazovateľov:

Počet inovovaných procesov v hodnote 1
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové v hodnote 1
Počet produktov, ktoré sú pre trh nové v počte 1
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 5 FTE

Názov a sídlo prijímateľa
OMNIA KLF, a.s.
Kukučínova 2734, Kysucké Nové Mesto 024 01

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 –2020 nájdete na www.opii.gov.sk resp. www.opvai.sk