OMNIA KLF, a. s.

Informácia o poskytnutí financovania spoločnosti OMNIA KLF, a.s.

 

Spoločnosti OMNIA KLF, a.s.,  so sídlom Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 211 095, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10691/L ako prijímateľovi, bolo poskytnuté financovanie, ktoré je zabezpečené v rámci prínosov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktorý je spolufinancovaný z Európskych a štrukturálnych a investičných fondov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, formou poskytnutia ručenia za úver, poskytnutý do výšky 1 000 000 EUR, s miestom realizácie OMNIA KLF, a.s., Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto.


Úver, ktorého sa týka vyššie uvedené ručenie, môže byť použitý výlučne a výhradne:

a) na financovanie technologických investícií v hodnote 1 000 000 EUR, so zameraním na sústružnícke kapacity, prípadne robotizáciu výrobného procesu za účelom zvýšenia technologickej úrovne, zvýšenia miery konkurencieschopnosti a udržanie zamestnanosti v Žilinskom regióne,

b) na účely, ktoré sú oprávnené podľa operačného programu „Integrovaná Infraštruktúra“, Prioritná os 9 – „Podpora výskumu, vývoja a inovácií“,

c) na území Slovenskej republiky, konkrétne na území mimo Bratislavského samosprávneho kraja (NUTS3 kód: SK010), a to do konca roku 2023 (do 31. decembra 2023).

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. patrí k tradičným výrobcom výkovkov a sústružených krúžkov na Slovensku. Investícia poslúži spoločnosti OMNIA KLF, a.s. na rozvoj inovácií s cieľom upevniť svoju pozíciu na európskom trhu. OMNIA KLF, a.s. vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom a ložiskovom priemysle ako i špeciálne príslušenstvá využívané v ďalších odvetviach. Ide najmä o presné a tvarovo zložité diely pre prevodovkové aplikácie, nápravy, diely určené do motorov, krúžky pre guľkové, valčekové i kuželíkové ložiská, špeciálne krúžky pre vlakové súpravy, podložky, puzdra a matice. Medzi jej zákazníkov patria veľké medzinárodné spoločnosti, s ktorými má dlhodobú históriu v obchodnej spolupráci.

OMNIA KLF, a.s. plánuje zvýšiť podiel aktivít v perspektívnych a ekologických segmentoch, ako sú železničná doprava, veterná energetika a elektromobilita. Jej výrobky sa používajú napríklad v turbínach veterných elektrární, čo je odvetvie, u ktorého je vysoký predpoklad budúceho rastu keďže dochádza k postupnému znižovaniu ceny elektrickej energie generovanou touto technológiou. Spoločnosť má záujem dodávať inovatívne konštrukčné riešenia pre prevodovky do elektrických automobilov.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk